[:en]In order to view a house everyone must register via our website. Fill the bottom of this page in your name and email address and click send. you will automatically enter the registration form correctly. The following required personal documents you send to us immediately or after your registration by email to info@weenawonen.nl

You pay € 25 for 6 months and you can attendances feel free and unlimited viewings. Every week you will receive email with our current offerings. Every day we do our utmost to present new homes for our tenants! Our offer rotates quickly, as houses are rented out quickly!

You can now own Weenawonen plan your visits! Unlimited! You see a nice house, click on viewing and submitting your brief details! Ideally, if you do not have time to call or email! Mind you, always check the possible requirements! Success!

Do you have questions and / or interest in one of our properties, you can call us on +31(0)10-7953283 / +31(0)6 22 0000 10 or send an email to info@weenawonen.nl.

We are happy for you!

We need the following documents from you:

 • A covering letter in which you introduce yourself to the landlord;
 • A color copy of your valid passport or identity card;
 • Excerpt from the Municipal Administration data if you’re not currently living in Rotterdam;
 • You three most recent payslips (in line is your net monthly salary amounts to at least 3 times the monthly rent);
 • Bank Statement for the past 3 months showing the salary deposit and rental charge (or mortgage payment) is;
 • You most recent annual statement;
 • A copy of your employment contract;
 • An employer’s statement (not older than 3 months);
 • A no rent arrears statement from your current / previous landlord or mortgage statement. (If applicable)

Are you a student?

 • A copy of your valid passport or identity card;
 • Excerpt from the Municipal Administration data if you’re not currently living in Rotterdam;
 • Miss student income statement;
 • Contact information (address, telephone number, email address) on the guarantor and transmits a copy of a
 • valid identification document;
 • A payslip from your guarantor.

Are you an entrepreneur?

 • An excerpt from the commercial register at the Chamber of Commerce;
 • A copy of your valid passport or identity card;
 • Approved financial statements and a current balance sheet and profit and loss account.
 • Excerpt from the Municipal Administration data if you’re not currently living in Rotterdam;

You can send personal documents to info@weenawonen.nl. (This may also after your registration)

[ninja_form id=1][:nl]Om een woning te kunnen bezichtigen dient iedereen zich in te schrijven via onze website. Vul onder aan deze pagina je naam en emailadres in en klik op verzenden. je komt dan automatisch in het inschrijfformulier terecht. Onderstaande benodigde persoonlijke documenten kun je direct of na je inschrijving naar ons toesturen per email naar info@weenawonen.nl

Je betaalt € 25 voor 6 maanden en je kunt dan vrijblijvend en onbeperkt bezichtigingen bij woningen. Wekelijks ontvang je van ons mail met daarin ons actuele aanbod. Dagelijks doen wij ons uiterste best om nieuwe woningen aan onze huurders te kunnen presenteren! Ons aanbod rouleert snel, aangezien woningen snel zijn verhuurd!

Je kunt nu zelf bij Weenawonen je eigen bezichtigingen inplannen! Onbeperkt! Zie je een leuke woning, klik dan op bezichtiging en vul kort je gegevens in! Ideaal, als je geen tijd hebt om te bellen of te mailen! Let wel altijd even op de eventuele gestelde eisen! Succes!

Heb je vragen en/of interesse in een van onze woningen dan kun je ons bellen op +31(0)10-7953283 / +31(0)6 22 0000 10 of stuur een mail naar info@weenawonen.nl.

Wij staan graag voor je klaar!

Wij hebben de volgende papieren van jou nodig:

 • Een begeleidend schrijven waarin je jezelf voorstelt aan de verhuurder;
 • Een kleurenkopie van je geldig paspoort of identiteitskaart;
 • Uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens indien je momenteel niet woonachtig bent in Rotterdam;
 • Jou 3 meest recente salarisstroken (in regel dient je netto maandsalaris minimaal 3 maal de maandhuur te bedragen);
 • Bankafschrift van de afgelopen 3 maanden waarop de salarisstorting en huurafschrijving (dan wel hypotheekbetaling) te zien is;
 • Jou meest recente jaaropgave;
 • Een kopie van uw arbeidsovereenkomst;
 • Een werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden);
 • Een geen huurschuldverklaring van je huidige/vorige verhuurder of hypotheekverklaring. (Indien van toepassing)

Ben je student?

 • Een kopie van je geldig paspoort of identiteitskaart;
 • Uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens indien je momenteel niet woonachtig bent in Rotterdam;
 • Jou inkomstenoverzicht studiefinanciering;
 • Contactgegevens (woonadres, telefoonnummer, emailadres) van de borgsteller en daarvan een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een loonstrook van je borgsteller.

Ben je ondernemer?

 • Een uittreksel van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
 • Een kopie van je geldig paspoort of identiteitskaart;
 • Goedgekeurde jaarstukken en een actuele balans en winst en verliesrekening.
 • Uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens indien je momenteel niet woonachtig bent in Rotterdam;

Je kunt persoonlijke documenten sturen naar info@weenawonen.nl. (dit mag ook na jouw inschrijving)

[ninja_form id=5][:]